Varmt välkommen till församlingens årsmöte den 15 mars. 

Med anledning av det skärpta läget när det gäller smittspridning av Coronaviruset covid-19 föreslås nu att årsmötet genomförs på ett sådant sätt att vi är klara innan gudstjänsten. Efter gudstjänsten samlas de som vill för ett enkelt kyrkkaffe då vi får information om församlingsutveckling som planerat.

Handlingar har skickats till församlingens medlemmar, men finns även tillgängliga i kyrkan. 

Du kan även ladda ner årsberättelsen här.

Ingen föranmälan


Genom att utesluta lunchen och inte fortsätta årsmötet senare hoppas vi göra det möjligt för så många som möjligt att delta på ett säkert sätt. Läs mer här!


Dagordning

1. Inledning och öppnande
2. Val av funktionärer för årsmötet
a) Ordförande och vice ordförande
b) Sekreterare
c) Två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
d) Rösträknare
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Församlingsföreståndarens rapport
6. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Meddelande om revision och ansvarsfrihet för styrelsen för Abrahamsbergskyrkans ungdom (Equmenia)
11. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
a) Budget
b) Verksamhetsplan
c) Psalmsång samt kollekt
12. Val av styrelse
13. Val av ordförande för ett år
14. Val av vice församlingsföreståndare
15. Val av minst två revisorer och ersättare
16. Val av valberedning inför nästkommande årsmöte
17. Val till övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika
verksamhetsgrenar
18. Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens
19. Val av övriga ombud
20. Anmälan
a) av val av ungdomsråd och ledare i barn- och ungdomsverksamheten
(Equmenia) samt kort rapport om verksamheten
b) av val av styrelse för Abra Senior samt kort rapport om verksamheten
c) Vindens Vänner: kort rapport om verksamheten
21. Förslag från styrelsen
Församlingsutveckling – Redovisning av styrelsens arbete samt
kretsarnas samtal. Diskussion och eventuella beslut.
22. Behandling av inkomna motioner (inga)
23. Till årsmötet hänskjutna frågor
a) Kyrka för Fairtrade
b) Beslut om datum för höstmarknad
24. Övriga frågor
25. Avslutning