Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy för Abrahamsbergskyrkan

Abrahamsbergskyrkans hållbarhetspolicy uttrycker församlingens övergripande viljeyttring i hållbarhetsarbetet, den kompletteras av konkreta handlingsplaner för olika områden. Som all verksamhet i Abrahamsbergskyrkan utgår hållbarhetsarbetet från församlingens vision:

Abrahamsbergskyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter bejakas.

  • Vi vill utmanas av evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld.
  • Vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka där nya så väl som vana besökare kan känna tillhörighet och
    uppleva omsorg.
  • Vi vill att söndagen och gudstjänsten ska få vara ett tillfälle där vi möter Gud och varandra, hämtar kraft och får
    undervisning.

Policyns delar belyser de tre aspekter av hållbar utveckling som formulerades i Förenta Nationernas rapport Vår gemensamma framtid. Utifrån visionen vill vi som församling med denna policy uttrycka vår vilja och strävan att i förkunnelse och handling verka för hållbar utveckling,
en rättvis fördelning av jordens resurser och omsorg om vår nästa. Vi kommer inte alltid att lyckas och vi kommer inte alltid att nå ända fram men policyn är ett sätt att uttrycka vår längtan att med Jesus som förebild försöka bidra till en bättre värld.

Social hållbarhet innebär att
Abrahamsbergskyrkan ska vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter bejakas, där både de vana besökarna och de som är i kyrkan för första gången kan känna tillhörighet. Grunden för vårt arbete är Guds kärlek, som den möter oss genom Jesus Kristus.

Abrahamsbergskyrkan ska ta ansvar för de ideella krafter som finns i kyrkans verksamhet genom att stimulera till olika uppdrag, stora som små, för att därigenom öka delaktigheten. Som församling vill vi också påminna varandra om vikten av vila och ett hållbart engagemang.

Abrahamsbergskyrkan ska vara en god arbetsgivare för sina medarbetare, uppmuntra och värna personalens intressen. Som församling vill vi på ett tydligt sätt ta tillvara personalens kompetenser och gåvor.

Församlingen ska aktivt verka för att bjuda in och uppmuntra medlemmar och till församlingen närstående att upptäcka de gåvor Gud gett dem.

Abrahamsbergskyrkan ska arbeta aktivt för att församlingens verksamhet ska vara fri från mobbing, diskriminering eller annan kränkande behandling. Om detta upptäcks ska relevanta åtgärder sättas in så snart som möjligt.

Abrahamsbergskyrkan ska genom sitt diakonala arbete i ord och handling visa omsorg om medmänniskor och skapelsen. Delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet ska prägla mötet med människor i utsatta livssituationer.

Som kristen församling vill vi kämpa för rättvisa och solidaritet, i vårt lokalsamhälle, tillsammans med andra goda krafter i vårt land och i relation till våra systerkyrkor runt om i världen. Vi vill ställa oss till förfogande i arbetet för det goda och kärleksfulla i världen och i kampen mot ondska och nedbrytande krafter.

Miljömässig hållbarhet innebär att
Som församling vill vi värna kommande generationers möjligheter att njuta av skapelsen och ta del av jordens resurser. Vi inser att vi har ansvar att bidra till en god livsmiljö och minskade utsläpp av växthusgaser.

Abrahamsbergskyrkan vill genom vår verksamhet främja en hållbar konsumtion och i våra val bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden och undvika negativ påverkan på ekosystemen.

Abrahamsbergskyrkan vill genom kunskapssökande och i praktisk handling visa på hur vi alla på olika sätt kan bidra till en positiv utveckling för skapelsen. Alla kan inte göra allting men vi kan alla bidra med något.

Abrahamsbergskyrkan vill verka för en fördjupad reflektion kring vårt ansvar för skapelsen och miljöproblem som världen nu står inför.

Ekonomisk hållbarhet innebär att

Abrahamsbergskyrkan vill uppmuntra till ett regelbundet och aktivt givande. Vi vill sprida kunskap om vikten av givande för att bekosta församlingens verksamhet inklusive personal och lokaler samt våra gemensamma åtaganden som del av den världsvida kyrkan.

Abrahamsbergskyrkan vill i gudstjänster och andra sammanhang undervisa om givandets teologi och den glädje som finns i att dela vidare av de gåvor som Gud gett oss människor. Tillsammans kan vi bidra till något större än vad varje enskild medlem skulle kunna åstadkomma på egen hand.

Vi inser att hur vi hanterar våra pengar har stor betydelse för våra medmänniskor och den övriga skapelsen. Vi vill därför investera församlingens gemensamma resurser på ett hållbart och etiskt sätt