Om Abrahamsbergskyrkans församling

Aequmeniakyrk_logotypebrahamsbergskyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan, ett av Sveriges större kyrkosamfund. Församlingen har cirka 350 medlemmar och kyrkan är belägen i Abrahamsberg i västra Stockholm. Församlingen har också en fritidsgård, Koviken, på Lovön. Abrahamsbergskyrkans församling bildades 1937 genom att Ulvsunda missionsförsamling och Nockebyhovs missionsförsamling gick samman. Abrahamsbergskyrkan invigdes 1955 och renoverades 1990. Arkitekt var Bengt Romare.

Abrahamsbergskyrkans vision

Abrahamsbergskyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter bejakas.

  • Vi vill utmanas av evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld.
  • Vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka där nya så väl som vana besökare kan känna tillhörighet och uppleva omsorg.
  • Vi vill att söndagen och gudstjänsten ska få vara ett tillfälle där vi möter Gud och varandra, hämtar kraft och får undervisning.

En viktig punkt i veckan är söndagens gudstjänst. Där är både vana och nya besökare välkomna att delta. I sång, bön, genom predikan och allt annat en gudstjänst kan innehålla vill vi söka oss närmare Gud och hitta gemensamt fokus för vårt församlingsengagemang. Verksamheten pågår dock inte bara på söndagarna. Under nästan alla veckans dagar fylls lokalerna av människor i olika åldrar och livssituationer, från mitt-på-dagen-träffarna som Abra Senior anordnar till babyrytmiken för de allra yngsta. Genom Abrahamsbergskyrkans ungdom, en fristående men nära kopplad förening, bedrivs verksamhet för barn och unga.

Utöver verksamhet i Abrahamsbergskyrkan har vi också fritidsgården Koviken. Där arrangeras församlingens konfirmationsläger. Gården används också av Seglarklubben Vindens Vänner, bland annat som plats för somrarnas seglarläger. Seglarklubben är en fristående del av församlingens verksamhet.

Abrahamsbergskyrkans församling är en ideell förening och drivs gemensamt av ideella och anställda. För den som vill engagera sig finns gott om arbetsgrupper, råd och kommittéer att vara med i. Församlingen finansieras till allra största del genom insamlade gåvor. Mer information om olika sätt att bidra till församlingens verksamhet finns under fliken Bidra. På det årliga årsmötet väljs en styrelse som har till uppgift att, tillsammans med de anställda, leda församlingens arbete. Efter varje styrelsemöte läggs ett kort referat ut på hemsidan. Under året kallas församlingen ibland till församlingsmöten för att diskutera aktuella frågor. Församlingen är också indelad i mindre gemenskaper, så kallade kretsar, som bland annat ansvarar för att ordna med fika efter söndagarnas gudstjänster.

Som alla föreningar har Abrahamsbergskyrkans församling stadgar som reglerar vår verksamhet.

Abrahamsbergskyrkan har förmånen att få ha ett fantastiskt kollegium. Det består av en pastor tillika församlingsföreståndare, en pastor med ansvar för barn och ungdomar samt en musikledare. För närvarande är vår pastor med ansvar för barn och ungdomar föräldraledig och vi har istället en vikarierande ungdomsledare.

Som ett sätt att förmedla vad som är på gång i församlingen och diskutera aktuella ämnen finns församlingsbladet Livet i Abrahamsbergskyrkan.